53. Predlog za boljše okolje – delo na domu, ministrstvo za delo …

 

Pobuda za ureditev možnosti dela od doma, kar bi zmanjšalo težave prevoza in povezanega onesnaževanja ozračja.

Številka: 102-01-2/2021/3

Ljubljana, 14. 4. 2021

Državni svet Republike Slovenije je na 39. seji 14. 4. 2021, v skladu z 98. členom Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20 in 123/20), obravnaval Pobudo državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa za sprejem zakonske podlage za uveljavitev organizacije dela od doma ter na podlagi prvega odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1 in 95/09-odl. US, 21/13-ZFDO-F in 81/18 – odl. US) sprejel naslednji

S K L E P:

Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa ter Ministrstvu za javno upravo in Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predlaga, da pobudo proučita in nanjo odgovorita.

Pobuda državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa se glasi:

Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naj v najkrajšem možnem času pripravita zakonsko podlago v podporo oz. uveljavitvi organizacije dela od doma.

Obrazložitev:

Pobuda je oblikovana na podlagi operativnih predlogov iz Bele knjige o strokovnem varovanju okolja, ki je nastala na podlagi posveta Znanost o okolju, organiziranega 10. 9. 2019 na Institutu “Jožef Stefan” (IJS) v sodelovanju z Državnim svetom. Bela knjiga temelji na pristopu “od spodaj navzgor”, v njej so zbrane operativne ideje iz okoljevarstvenih okolij in stroke; predstavljene so v obliki vsebinskih predlogov za spremembe in dopolnitve zakonov oz. predpisov. Na tak način je bil sprejet tud Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN), akcijsko strateški dokument, ki za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določa cilje, politike in ukrepe na petih razsežnostih energetske unije: 1. Razogljičenje (emisije TGP in OVE), 2. Energetska učinkovitost, 3. Energetska varnost, 4. Notranji trg ter 5. Raziskave, inovacije in konkurenčnost. NEPN je slovenska vlada sprejela 27. februarja 2020.

Osnovno poslanstvo bele knjige je z namenom varovanje okolja združiti poglede okoljevarstvenikov in strokovnjakov. Brez strokovne podpore in brez okoljevarstvenikov ni dobrih rešitev za Slovenijo. Znanstveniki odkrivajo okoljska tveganja in z znanstvenimi dosežki dokazujejo, da so nujne večje družbene spremembe tako regionalno (v Republiki Sloveniji) kot tudi globalno.

Raziskovalci pretežno naravoslovnih in tehniških ved pogosto dajejo pobude in predloge, ki pa jih zaradi kompleksnosti sedanji odločevalci in tudi običajni prebivalci pogosto gledajo z distance. Strategije na področju trajnostnega razvoja Republike Slovenije so neusklajene in dokaj načelne oz. jih sploh ni, strateški cilji so postavljeni brez izvedbenih dokumentov in brez konkretnih časovnih načrtov. Še manj jasno pa je, kako naj bi te cilje dosegli, saj ni konkretnih operativnih načrtov, prav tako ni opredeljene odgovornost za dosego navedenih ciljev. Manjka tudi širši družbenopolitični konsenz za vzpostavitev sistemskega načina trajnostnega razvoja.

Tako v državni upravi kot tudi v gospodarstvu večina ustanov in podjetij vse do pojava COVID-19 ni podpirala dela od doma. S pandemijo se je pokazala velika potreba po organizaciji dela od doma, izkazalo se je tudi, da je organizacija dela od doma, poleg tega, da je s vidika stroškov dela precej ugodnejša, celo bolj učinkovita, zato se predlaga, da se spodbudi večjo digitalizacijo dela od doma v primerih, če se delo lahko enakovredno opravlja doma. Delodajalec s predpisom določi vrsto del in nalog, ki se lahko organizirajo tako, da se jih lahko opravlja od doma. Organizacija dela od doma pomeni tudi zmanjšan obseg dnevnih migracij, kar pomembno prispeva k zmanjšanju prometnih emisij toplogrednih plinov, hkrati pa se zaposlenim podaljša prosti čas in posledično dvigne njihova delovna učinkovitost.

 

Državni svet Republike Slovenije predlaga Ministrstvu za javno upravo in Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da pobudo proučita in v skladu s šestim odstavkom 98. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20 in 123/20) nanjo v roku 30 dni odgovorita.

 

 

Alojz Kovšca, predsednik

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *