Ustanovili smo Slovensko društvo za kognitivne znanosti 

We have established the Slovenian Society for Cognitive Sciences

This is an old site.
Please go to http://www.kognitivna.si/

VABLJENI K SODELOVANJU - INVITATION FOR COOPERATION

Interested scientists are advised to contact our secretary M. Perus or our president M.Gams.

Interesenti naj se javijo pri koordinatorjih ali namestnikih koordinatorjev podrocij (oglejte si Imenik in Statut ali stari statut). Programi dela so opisani v:

Research topics are multidisciplinary cognitive and consciousness studies, brain-mind problem, theories of mind. Related activities: Informatica journal, e.g., CFP for the special issue of Informatica on Consciousness as Informational Phenomenalism, MIND <> COMPUTER special issue; Were Dreyfus and Winograd right?, Forum for Cognitive Sciences, Recent book: Mind Versus Computer.

Oglejte si uvodno/pregledno besedilo o kognitivnih znanostih.

Gre za raziskovanje zvez med mozganskimi in miselnimi oz. informacijskimi procesi. Da je podrocje izjemno aktualno, kaze npr. razglasitev tega desetletja za desetletje mozganov. Dosedanje stanje v Sloveniji je izrazito razdrobljeno in v zaostanku glede na dogajanja v svetu.

Izrazita potreba se kaze po povezovanju specializiranih aktivnosti na posameznih podpodrocjih na nacionalnem nivoju. Mislimo, da je Slovenska znanstvena fundacija najbolj primerna za ustanovitev predlagane krovne strukture, ki bi enakomerno in enakopravno zastopala doslej nepovezane skupine razlicnih usmeritev. Multidisciplinarna usmerjenost presega obstojece znanstvene organizacijske strukture, ki obicajno zdruzujejo enodisciplinarne aktivnosti. Problem raziskovanja cloveških miselnih procesov je tako zapleten, odprt in pomemben, da je kvalitetne rezultate moc   pricakovati le v usklajenem interdisciplinarnem povezovanju.

Predvidevamo podporo SZF predvsem na institucionalnem povezovalnem nivoju, delno tudi v sofinanciranju posameznih forumov, konferenc, srecanj, potovanj, štipendij za mlade raziskovalce itd. Organizacijska oblika Centra bi bila raziskovalno zdruzenje ali društvo, s tem da je osnovna usmeritev koordinirano raziskovanje s skupnim globalnim ciljem, tj. kombinacija društva in znanstvenega projekta hkrati.

Dosedanje aktivnosti doma in po svetu:

Informacijske znanosti: Predvsem v okviru umetne inteligence ze desetletja potekajo raziskave in analize odnosov med cloveškimi miselnimi procesi in racunalniki. V Sloveniji so najbolj aktivne raziskave na Institutu Jozef Stefan in na nekaj fakultetah. Raznovrstne analize Churchevih tez, Turingovih strojev in Goedlovih teoremov so obcasno objavljane v najbolj odmevnih revijah, npr. reviji Artificial intelligence. Tudi v reviji Informatica smo v letu 1995 objavili specialno številko na temo Mind <> Machine. Porast teh tem je zelo izrazit v zadnjih dveh letih. 
Medicinske znanosti: Analize so usmerjene predvsem v delovanje mozganov in zivcevja. Raziskave na podrocju kognitivne nevrofiziologije se izvajajo predvsem na Institutu za klinicno nevrofiziologijo, Institutu za patofiziologijo, Psihiatricni kliniki, kjer je deluje Enota za kognitivno nevropsihiatrijo, Pediatricni kliniki, kjer je Nevropsihološki laboratorij, in Nevrološki kliniki. Ustanovljeno je bilo Zdruzenje za nevropsihologijo in kognitivno nevrologijo, ki povezuje predvsem raziskovalce omenjenih medicinskih ustanov. Pripravlja se 13th Janez Faganel Meeting on Cognitive Neuroscience. 
Naravoslovne znanosti: Nekatera podrocja biologije, fizike, kemije ter matematika prispevajo znanje o materialnih "medijih'', v katerih se sistemsko procesirajo kognitivne informacije. Na Kemijskem institutu in na nekaj fakultetah poteka modeliranje in simuliranje nevronskih mrez. Na Biotehniški fakulteti raziskujejo zivcna tkiva. 
Filozofske in psihološke znanosti: Procesi zavedanja in znacilnosti cloveškega uma so obravnavane v filozofiji in psihologiji. Slovenski psihologi in filozofi so soorganizirali Tempus projekt Fenomenologija in kognitivna znanost, v okviru katerega je bil izdan istoimenski ucbenik ter organiziranih nekaj mednarodnih konferenc. Nekaj prispevkov je bilo objavljenih v Journal of consciousness studies. Društvo za analiticno filozofijo in filozofijo znanosti je organiziralo prvi forum Vidiki razvoja kognitivne znanosti, ki je imel okoli 100 udelezencev. V okviru Pedagoškega instituta deluje Center za proucevanje kognicije in ucenja. 

Upravni odbor Društva za kognitivne znanosti (DKZ), ki nastopa tudi kot Iniciativna skupina za ustanovitev Centra za kognitivne znanosti:

M. Peruš, dipl. inz. fiz., tajnik, koordinator za naravoslovje, Kemijski institut

izr. prof. dr. M. Gams, predsednik, koordinator informatike, Institut Jozef Stefan

prof. dr. M. Potrc, koordinator za kognitivno filozofijo, Filozofska fakulteta

prof. dr. D.B. Vodušek, koordinator za kognitivno nevroznanost, Medicinska fakulteta

prof. dr. S. Tancig, koordinator za kognitivno psihologijo, Pedagoška fakulteta

dr. A. Štern, koordinator za antropologijo, Inštitut BION

Nadzorni odbor:

doc.dr. Ziga Knap;
mag. Ales Kogoj, dr.med.;
mag. Sašo Gazdic;
Urban Kordes, dipl.inz.fizike

Strokovni svet

sestavljajo vsi koordinatorji skupin in:
prof.dr. Ivan Bratko (inf.);
prof.dr. Andrej Ule (fil.);
prof.dr. Janek Musek (psih.);
doc.dr. Janez Mlakar (nevrozn.);
doc.dr. Gregor Tomc (antr.);
prof.dr. Tomaz Solmajer (nar.)

Castno razsodišce:

prof.dr. Tomaz Solmajer;
prof.dr. Andrej Ule;
doc.dr. Janez Mlakar

Castni clan:

prof.dr. Andrej O. Zupancic, redni clan SAZU

Zasluzni podporniki DKZ:

umetnica Danica Blagojevic-Bresjanac,
dia prof.dr. Manca Košir,
dr. Edvard Kobal, direktor SZF

mg

HTML by Radoš